Ceník geodetických prací

Nabídkový ceník geodetických prací

Nabídkový ceník geodetických prací je orientační, cena může být určena smluvně dle rozsahu zakázky.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

CENOVÉ ROZPĚTÍ NEOBSAHUJE

  • náklady na úhradu škod na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu
  • správní poplatky včetně poplatků za získávání informací z dokumentace katastrálních úřadů
  • náklady na odstranění překážek, bránících provedení požadovaných výkonů

CENY SE ZAOKROUHLUJÍ

  • při rozsahu menším než 1 MJ, na 1 MJ
  • pri rozsahu větším než 1 MJ, na celé MJ nahoru

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

DPH pro zeměměřické činnosti činí 21 %.

STUPNĚ OBTÍŽNOSTI

(bude použito v cenovém rozpětí tabulek pro mapování a výškopis)

  1. 0-2 body na 100m hranice, terén přehledný, operát shodného měřítka
  2. 3-5 bodů na 100m hranice, terén přehledný, svažitý, obtížně přístupný, operát odlišného měřítka +10%
  3. 6 a více bodů na 100m hranice, terén nepřehledný, nepřístupný, operát odlišného měřítka a digitální forma zpracování +20%

Vytyčení hranice pozemku

PoložkaVýkon MJ 100m cena
OlVytyčení vlastnické hranice pozemku
(role, louka,pastvina,zahrada,ostatní) - další MJ
4.000.-
2.000.-
O2Vytyčení vlastnické hranice pozemku
(lesní porosty) - další MJ
5.000,-
2.500,-
O3Vytyčení vlast.hranice dle projektu
(poz.úprav, projektanta, úřadů a soudů)
1.700,-
O4Vytyčení vlast.hranice z digitální katastrální mapy
s kvalitou bodu 3
2.000,-

Poznámka: Cena neobsahuje budování PBPP, stabilizaci podrobných bodů a stabilizační materiál.

Cena za geometrický plán

PoložkaVýkon MJ : parcela/100mcena
01Vyznačení obvodu budovy3.800,-
02Oddělení pozemku do 1000 m2 4.200,-
03Oddělení pozemku 1000m2-2000m25.100,-
04Oddělení pozemku 2000m2 a více5.900,-
05Zaměření GP velkého rozsahu-MJ 100m hranice (GP pro areály závodů,liniových staveb)2.550,-
06Geometrický plán pro věcné břemeno 3.400,-
07Geometrický plán pro upřesnění vytyčené hranice2.400,-
08Vyjádření dílů parcel KN, PK a návrhu přídělu 260,-
09Vytyčení vlast.hranice v součinnosti s oddělením 1.700,-
10Příloha GP bonitní údaje k parcele 350,-
11Zaměření skutečného provedení stavby(ČOV,septik.. .) 2.500,-

Poznámka:- Cena neobsahuje vybudování PBPP, stabilizaci podrobných bodů, stabilizační materiál,informace z katastru nemovitostí a správní poplatek. - Při zakázce převyšující 10 MJ srážka 20%. - Při zakázce převyšující 20 MJ srážka 30%. - Při zpracování údajů z katastru nemovitostí bude účtováno 300,- Kč,- - pořízení info z KN a 100,- Kč - správní poplatek(kolk.známka).

STABILIZACE HRANIC A PBPP

PoložkaVýkon MJ : 1ksCena
01Stabilizace hranic umělohmotným mezníkem100,-
02Stabilizace hranic kamenným a betonovým mezníkem420,-
03Označení(zvýraznění) stabilizace dřevěným kolíkem10,-
04Stabilizace ocelovým trnem, hřebem..10,-

BODOVÉ POLE (zaměření a výpočet)

PoložkaVýkon MJ : 1bodCena
01Zřízení měřických bodů 1. třídy přesnosti 900,-
02PBPP - polygonové body a body GPS 500,-
03Vyhotovení místopisu500,-

HODINOVÉ SAZBY

PoložkaVýkon MJ : SH cena KčCena
01OG a oprávněný zeměměřický inženýr350,-
02VŠ a SŠ technický pracovník250,-
03Ostatní - pomocný technický pracovník 250,-

MĚŘENÍ A ZOBRAZENÍ PRŮBĚHU NADZEMNÍCH A PODZEMNÍCH VEDENÍ

Položka Výkon MJ : 100mCena
01Zjištění a ověření průběhu vedení u správců inženýr.sítí 400,-
02Zaměření průběhu nadzemního vedení 1.600,-
03Zaměření a zobrazení průběhu podzemního vedení - intravilán vč. uliční čáry2.900,-
04Zaměření a zobrazení průběhu podzemního vedení - extravilán vč.jeho okolí 2.300,-
05Zaměření a zobrazení průběhu vedení - domovní přípojka (GIS) 1.500,-

Poznámka :Při souběhu více vedení v jednom výkopu se účtuje za každé vedení + 5%

ÚČELOVÉ MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK

PoložkaVýkon MJ : 1haCena
01Účelová mapa 1:200, 1:250 - intravilán zaměření polohopisu4.000,-
02Účelová mapa 1:500 - intravilán zaměření polohopisu3.000,-
03Účelová mapa 1:1000 a menší-intravilán zaměření polohopisu 2.000,-
04Účelová mapa - extravilán pro všechna měřítka - zaměření polohopisu2.000,-
05Účelová mapa - zaměření výškopisu pro všechna měřítka 1.000,-
06Kartografický originál - kontr.kresba 1 dm2 včetně vícetisků100,-

Poznámka: Minimální rozsah dodávky 1 ha.

KONTROLNÍ POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ

PoložkaVýkon MJ : 1bodCena
01Určení polohy bodů v JTSK(mx,y 10mm) 900,-
02Určení výšky bodů v Bpv (mo20-40mm TN-km)800,-
03Určení výšky bodů (mo3-10mm-PN -km) 1.200,-
04Určení výšky bodů (modo3mm - VPN-km)2.800,-
05Určení výšek TN – trigonometricky mo=20mm200,-
06Určení polohy bodu v zeměpisných souřadnicích
(letiště, vysílače, anténní systémy, větrné elektrárny)
1200,-

VYTYČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU A STAVENIŠTĚ

PoložkaVýkon MJ : 1bodCena
01Vytyčení bodu s přesností mx,y=20mm 900,-
02Vytyčení stavebního objektu s prostorovou skladbou 250,-
03Vytyčení prostorové polohy liniové stavby200,-
04Vytyčení stavebního objektu podrobné 200,-
05Vytyčení liniové stavby podrobné 200,-
06Vytyčení obvodu staveniště a sítí 150,-

Poznámka: Opakované vytyčení se účtuje v plné výši.

PLANIGRAFICKÉ PRÁCE

PoložkaVýkon MJ : A4Cena
01Vyhotovení kopie včetně manipulace s matricí( ověření GP oprávněnou osobou) 16,-
02 Kresba (plotrem) A2-A0 dle pokrytí listu 150 - 200,-

PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ PROFILY, KUBATURY

Položka Výkon MJ m/hm/plochaCena
01 Podélné profily (hm)500,-
02 Příčné profily ( m)50,-
03Určení kubatur (100m2) 2.300,-

S ohledem na jednotnou tabulkovou část ceníku bez vedlejších nákladů je minimální rozsah dodávky geodetických prací (za 1 den) 2.000,- Kč (měřická skupina min.2 pracovníci, vozidlo a technické vybavení)

Poznámka : Dodací podmínky jsou řízeny závaznými předpisy o poskytování zeměměřických výkonů podle Vyhlášky ČUZK č.31/1995, kterou se provádí Zákon č.200/1994 Sb. o zeměměřictví.

Firma je plátcem DPH
Nabídkový ceník platí od 02.01.2014



Design&Code&Programing P-cut webdesign

Copyright (C) 2017 Ing. Michalička Zdeněk GEODEZIE, s.r.o.
Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 524 586, mob.: +420 777 300 084