Geodetické práce

GEOMETRICKÉ PLÁNY

Geometrický plán je podkladem pro katastr nemovitostí (KN). Většinou bývá geometrický plán součástí právní listiny, podle níž má být do katastru nemovistostí takový zápis vložen. Geometrický plán je vždy výsledkem geodetické činnosti.

Příkladem úřední listiny, ke které je nutné geometrický plán doložit může být: kupní smlouva k nemovitosti, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí o přidělení čísla popisného apod.. Taková listina se pak spolu s předepsanými přílohami (jednou z nich bude i geometrický plán) podá na územně příslušný Katastrální úřad se žádostí na vklad nebo zápis.

Vyhotování geometrických plánů pro:

 • změnu hranice katastrálního území
 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušenýcm způsobem.
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • průběh hranice určené soudem
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • vyznačení vodního díla


Design&Code&Programing P-cut webdesign

Copyright (C) 2017 Ing. Michalička Zdeněk GEODEZIE, s.r.o.
Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 524 586, mob.: +420 777 300 084