Geodetické práce pro projekty staveb

GEODETICKÉ PRÁCE PRO PROJEKTY STAVEB

 • Předprojektová příprava
 • Provedení identifikací a zjištění vlastníků parcel dotčených projektem a výstavbou
 • Rekognoskace budoucího staveniště a projekt vytyčovací sítě
 • Geodetické určení hlavních vytyčovacích bodů staveniště
 • Zpracování výkresů stavby do požadovaných grafických výstupů
 • Kartometrické zpracování grafického podkladu s následnou digitalizací (mapyKN) v zájmových lokalitách projektu
 • Tvorba digitálních mapových podkladů – účelových map pro projektování staveb, inž. sítí a terénních úprav
  Účelové mapy měřítek 1:200 až 1:2000, měření a zobrazení výškopisu, výstupy v digitální i analogové formě. Detailní mapové podklady pro projektování, rekonstrukci a výstavbu. Může se jednat o stavby rodinných domků či větších investičních celků, jako jsou inženýrské sítě, průmyslové závody , komunikace, silnice, dálnice apod. Možný zákres hranic pozemků a objektů okolních inženýrských sítí a dalších prvků dle požadavků projektanta nebo investora (výškové kóty nebo vrstevnice atd.)
 • Zaměřování polohopisu a výškopisu uličních front pro projekční práce i údržbu digitální mapy měst a obcí
 • Doplnění polohopisu uličních front o průběh nových inženýrských sítí, jejich změn i spolupráce s jednotlivými správci inženýrských sítí
 • Mapové podklady průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců sítí včetně zpracování digitálních výstupů
 • Pasporty průběhů inženýrských sítí včetně zaměření polohopisu, okótování a zjištění majetkoprávních vztahům, včetně zhotovení geometrických plánů pro vyznačení věcného břemene
 • Mapové podklady pro rekonstrukci a výstavbu nových inženýrských sítí
 • Základní mapy závodů - orientační plány areálů
 • Zaměřování podélných a příčných profilů

Mapové podklady

Vyhotovení mapových podkladů (výškopisu a polohopisu) se provádí před anebo jako součást územního či stavebního řízení příslušného k investiční akci. Jedná se o zaměření skutečného stavu terénu tak, aby architekt nebo projektant mohl provést umístění a "uložení" stavby do terénu včetně všech náležitostí. Nutnou součástí je přesná formulace požadavků projektanta na výsledný tvar mapových podkladů pro projekt. Mapové podklady vyhotovené ve formě 2D (rovinné zobrazení povrchu) nebo ve 3D (prostorové zobrazení povrchu) jsou základním kamenem pro umístění stavby a řešení návazných vztahů.

Mapové podklady, doplněné o zákres podzemních sítí, případně o zákres vlastnických hranic, mohou též sloužit jako základní mapy územního celku, závodu apod.

Tyto práce naše firma běžně vykonává včetně obstarání a provedení zákresu údajů správců sítí a údajů katastru nemovitostí. Pro objednávku tohoto druhu prací iniciovanou většinou projektantem stačí, aby objednatel specifikoval lokalitu (popř. účel měření) a předložil požadavky projektanta na rozsah a technické parametry zaměření.

Dokumentace může být odevzdána ve formátech dwg, dgn nebo dxf, a taktéž zasílána elektronickou poštou.Design&Code&Programing P-cut webdesign

Copyright (C) 2017 Ing. Michalička Zdeněk GEODEZIE, s.r.o.
Ústí nad Orlicí, tel.: +420 465 524 586, mob.: +420 777 300 084